Privadesa

Responsable del tractament
El responsable del tractament de les teves dades personals és CENTRE D’ESTÈTICA SÍLVIA GIRALT S.L., amb domicili al carrer Crisantems, 7 baixos d’Igualada, codi postal 08700 ,CIF B-61667929, telèfon 93 805 49 67 i correu electrònic silviagiralt@silviagiralt.com

Finalitat del tractament de dades personals
Les dades obtingudes seran utilitzades per: establir una relació d’usuaris de la web, gestionar i mantenir la relació i el contacte comercial, l’enviament de novetats, publicacions i comunicacions comercials referents als serveis, productes i activitat del CENTRE D’ESTÈTICA SÍLVIA GIRALT S.L

Termini de conservació de les teves dades
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre duri la relació comercial, no es sol·liciti la seva supressió, així com pel temps necessari per complir les obligacions legals.

Legitimació per al tractament de les teves dades
El lliure consentiment, el qual pot ser revocat en qualsevol moment.
En el supòsit d’existència de relació comercial, la satisfacció d’interessos legítims.

Destinataris de les dades personals
Les teves dades personals podran ser comunicades als proveïdors que intervenen en l’oferta i prestació dels nostres serveis, com per exemple proveïdors, hosting o missatgeria, amb l’exclusiva finalitat de la correcta consecució del servei sol·licitat. CENTRE D’ESTÈTICA SÍLVIA GIRALT S.L ha subscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb cadascun dels proveïdors que ens presten servei amb l’objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les teves dades de conformitat amb l’establert a la legislació vigent.

Drets i com exercir-los
Podràs exercir gratuïtament els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició, així com el dret a la portabilitat de les teves dades.
Accés: dret a accedir a les teves dades i a obtenir confirmació sobre si CENTRE D’ESTÈTICA SÍLVIA GIRALT S.L està tractant les teves dades personals.
Rectificació: dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
Supressió: dret a sol·licitar la supressió de les teves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les quals van ser recollides.
Oposició: dret a oposar-te al tractament de les teves dades; CENTRE D’ESTÈTICA SÍLVIA GIRALT S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per exercir o defensar possibles reclamacions.
Limitació: en determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades.
Portabilitat: dret a la portabilitat de les teves dades personals en els termes de l’article 20 del RGPD.

Pots exercir aquests drets a través dels enllaços habilitats que trobaràs a les newsletters i altres comunicacions de CENTRE D’ESTÈTICA SÍLVIA GIRALT S.L, o contactant amb nosaltres a la següent adreça de correu electrònic: centresilviagiralt@gmail.com o a l’adreça c/ Crisantems, 7 baixos, 08700 Igualada.